SuojeluMotti -ohjelmisto

Kuva: Luonnonvarakeskus, Erkki Oksanen

SuojeluMotti on Motti-ohjelmistoon perustuva erillisohjelmisto, jolla tarkastellaan metsäalueen määräaikaisen suojelun puuntuotannollisia ja taloudellisia vaikutuksia. SuojeluMotin avulla voidaan laskea, mikä on puuston arvo määräaikaisen suojelun tuloksena verrattuna puuston arvoon talousmetsänä metsänhoitosuositusten mukaisesti kasvatettaessa. Talouslaskelmien ohella ohjelmisto tuottaa tietoa määräaikaisen suojelun puuntuotannollisista vaikutuksista, kuten puuston kokonaistilavuuden ja luonnonpoistuman kehityksestä, sekä monimuotoisuusvaikutuksista, kuten mustikan ja puolukan varvuston peitteisyydestä.

SuojeluMotissa laskennan lähtötiedot, metsiköiden kasvupaikka ja puustotunnukset, syötetään ohjelmistolle joko käsin (esimerkiksi tilan metsäsuunnitelmasta) tai luetaan metsätietostandardin mukaisesta kuviotiedosta (xml). Laskelmien kantohinnat voivat olla joko käyttäjän antamia tai Luken tilastotietokannasta valittuja alueittaisia ja halutun aikajakson kattavia puutavaralajeittaisia keskiarvoja (€/m3). Myös metsänhoidon yksikkökustannukset, esimerkiksi maanmuokkaus, kylvö, istutus, varhaisperkaus, taimikonhoito (€/ha) ovat vapaasti valittavissa. Tulokset esitetään eri laskentakorkokannoilla (1–6%).Suojelusta aiheutuvien tulonmenetysten arvioimiseksi SuojeluMotti vertaa suojelusopimuskauden ja metsänhoitosuositusten mukaisen kasvatuksen nettotulojen nykyarvoja. Puuntuotannon kannattavuuteen vaikuttavat kustannukset ja hakkuutulot sekä käytettävä korkokanta. Nettotulojen nykyarvon laskennassa eri ajankohtiin sijoittuvat tulot ja kustannukset yhteismitallistetaan diskonttaamalla ne päätöksentekohetkeen.