Kotimaiset puulajit

Tässä esitetyssä luettelossa puun määrittely perustuu Suomen puu- ja pensaskasviossa (Väre ym. 2021) käytettyihin kasvumuotokuvauksiin. Myös yleensä pensasmaiset, mutta toisinaan puumaisiksi kasvavat lajit on otettu luetteloon. Ne on merkitty tähdellä (*).

Lajin kasvukykyä kuvastaa myös taulukossa oleva tieto kunkin lajin pisimmästä Suomessa tavatusta yksilöstä Kauppilan ym. (2021) mukaan. Dendrologian Seura pitää yllä rekisteriä poikkeuksellisen suurista puuyksilöistä ja ottaa yleisöltä vastaan niistä ilmoituksia sähköisellä lomakkeella osoitteessa: www.dendrologianseura.fi

Luettelossa käytetyt lajinimet noudattavat Suomen puu- ja pensaskasvion uusimman painoksen (Väre ym. 2021) käytäntöä. Yleisessä kielenkäytössä voidaan pitkien täydellisten suomenkielisten nimien osalta käyttää tavanomaisia lyhyempiä nimiä, jos sekaannuksen vaaraa ei ole (esim. metsämänty→mänty, kotipihlaja→pihlaja). Muutamien lajien kohdalla on kerrottu myös aiemmin käytetty tieteellinen nimi, koska uusi nimistö ei vielä ole välttämättä kovin laajalti käytössä, ja vanhaan nimistöön törmää vielä pitkään esimerkiksi aikaisemmin julkaistussa alan kirjallisuudessa.

Nimi Tieteellinen nimi Aiempi tieteellinen nimi Pisin Suomessa mitattu yksilö, m
(kuolleen puun pituus)
Havupuut
Metsämänty Pinus sylvestris 42.1
Metsäkuusi Picea abies 45.0
Kotikataja* Juniperus communis 15.4
Euroopanmarjakuusi Taxus baccata 8.4
Jalot lehtipuut
Metsälehmus Tilia cordata 36.5
Metsävaahtera Acer platanoides 30.8
Vuorijalava Ulmus glabra 35.6 (38.4)
Kynäjalava Ulmus laevis 33.2
Metsätammi Quercus robur 32.0
Lehtosaarni Fraxinus excelsior 35.4
Muut lehtipuut
Rauduskoivu Betula pendula 38.5
Hieskoivu Betula pubescens 30.4
Tervaleppä Alnus glutinosa 32.8
Harmaaleppä Alnus incana 27.2
Metsähaapa Populus tremula 35.7
Viitahalava Salix pentandra 22.2
Raita Salix caprea 26.2
Jokipaju* Salix triandra 8.8
Mustuvapaju* Salix myrsinifolia 15.4
Lehtotuomi Prunus padus 21.8
Metsäomenapuu* Malus sylvestris 17.0
Kotipihlaja Sorbus aucuparia 22.8 (24.0)
Suomenpihlaja Hedlundia hybrida Sorbus hybrida 11.8 (16.5)
Ruotsinpihlaja Scandosorbus intermedia Sorbus intermedia 19.1
Tylppöorapihlaja* Crataegus monogyna 8.1
Suippuorapihlaja* Crataegus rhipidophylla 5.5
Orapaatsama* Rhamnus cathartica Rhamnus catharticus 7.0
Korpipaatsama* Frangula alnus Rhamnus frangula 8.0

*) yleensä pensasmainen