SuojeluMotti -ohjelmisto

Kuva: Luonnonvarakeskus, Erkki Oksanen

SuojeluMotti on Motti-ohjelmistoon perustuva ohjelmisto, jolla tarkastellaan metsäalueen määräaikaisen suojelun puuntuotannollisia ja taloudellisia vaikutuksia. SuojeluMotin avulla voidaan laskea, paljonko määräaikainen suojelu vaikuttaa alueen puuston arvoon verrattuna tilanteeseen, jossa sitä kasvatettaisiin ja käsiteltäisiin normaalina talousmetsänä metsänhoitosuositusten mukaisesti. Talouslaskelmien ohella ohjelmisto tuottaa tietoa määräaikaisen suojelun puuntuotannollisista vaikutuksista, kuten puuston kokonaistilavuuden ja luonnonpoistuman kehityksestä.

SuojeluMotissa tarkasteluun voidaan ottaa kerrallaan koko suojeltava alue, sen sisältämien metsiköiden lukumäärästä riippumatta. Laskennan lähtötiedot, metsiköiden kasvupaikka ja puustotunnukset, syötetään ohjelmistolle joko käsin (esimerkiksi tilan metsäsuunnitelmasta) tai luetaan metsätietostandardin mukaisesta kuviotiedosta (xml). Laskelmien kantohinnat voivat olla joko käyttäjän antamia tai Luken tilastotietokannasta valittuja alueittaisia, halutun aikajakson puutavaralajeittaisia keskiarvoja. Myös metsänhoidon yksikkökustannukset (esimerkiksi maanmuokkaus, kylvö, istutus, varhaisperkaus, taimikonhoito €/ha) ovat vapaasti valittavissa. Tulokset esitetään eri laskentakorkokannoilla (1% – 6%).

Suojelusta aiheutuvien tulonmenetysten arvioimiseksi SuojeluMotti vertaa suojelusopimuskauden ja metsänhoitosuositusten mukaisen kasvatuksen nettotulojen nykyarvoja. Puuntuotannon kannattavuuteen vaikuttavat kustannukset ja hakkuutulot sekä käytettävä korkokanta. Nettotulojen nykyarvon laskennassa eri ajankohtiin sijoittuvat tulot ja kustannukset yhteismitallistetaan diskonttaamalla ne päätöksentekohetkeen.

Lisätietoa Motti-ohjelmistosta ja Luken ohjelmistoista ja laskureista.