VMI Puuhaku -palvelun käyttöohje

1. Käyttöliittymä

VMI Puuhaku -palvelun käyttöliittymässä käyttäjä antaa rajaukset koepuiden valinnalle.

Sijainti ja alue

Käyttäjä määrittää kartalta ympyrävalinnalla maantieteellisen alueen, jolta koepuut valitaan koealan koordinaattisijainnin perusteella.

Puulaji

 • Pudotusvalikko, valittavien koepuiden puulaji
  • Mänty
  • Kuusi
  • Rauduskoivu
  • Hieskoivu
  • Haapa
  • Leppä (harmaa- ja tervaleppä)

Läpimitta

 • Valittavien koepuiden rinnankorkeusläpimitta, minimi- ja maksimiarvot [mm]

Pituus

 • Valittavien koepuiden pituus, minimi- ja maksimiarvot [dm]

Kasvupaikan päätyyppi

 • Metsikkökuvion kasvupaikan päätyyppi pudotusvalikkona

Kasvupaikkaluokka

 • Kasvupaikkaluokka pudotusvalikkona

Kehitysluokka

 • Metsikön vallitsevan jakson kehitysluokka pudotusvalikkona

Mittausvuosi

 • Valittavien koepuiden mittausvuosi, minimi- ja maksimiarvot

VMI-kierros

 • Valittavien koepuiden VMI-kierros

2. Tulosten laskenta ja tulostiedot

Tulostiedot lasketaan rajausten mukaisesti valituille koepuille. Laskennassa mukana olevien koepuiden kappalemäärä näytetään tulostiedoissa.

Tulokset esitetään tulosmuuttujien taulukoituina tunnuslukuina puulajeittain. Tunnusluvut ovat seuraavat:

 • N, koepuiden määrä kyseisen muuttujan arvojen laskennassa
 • Keskiarvo
 • Vaihteluväli (pienin ja suurin arvo)
 • Keskihajonta
 • Keskiarvon keskivirhe

Koepuiden läpimitta ja pituus ovat sekä hakumuuttujia että tulosmuuttujia. Vaikka läpimitta ja pituutta olisi käytetty hakuehtoina, valituille koepuille lasketaan myös edelliset tulokset.

3. VMI Laatukartat

Palvelussa on karttoja puun, puuaineen ja puutavaran ominaisuuksien alueellisesta vaihtelusta VMI-koepuilla Suomessa. Ne on laskettu usean VMI-kierron (VMI9 – VMI12, 1996 – 2016) koepuiden mittausten perusteella metsä- ja kitumaalle. Kartat voi myös ladata png- ja tiff-tiedostoina. Karttojen lisensointi perustuu CC BY 4.0 –lisenssiin; ne ovat vapaasti julkaistavissa, jaettavissa ja muokattavissa, mutta julkaisun yhteydessä lähde on mainittava.