Kuiva kasvukausi

Yleiskuvaus

Kuvaus

Kuivuus alkaa vaivata puuta, kun puun juuret eivät enää pysty ottamaan vettä maasta latvuston haihduntaa vastaavaa määrää tai vettä ei kulkeudu tarpeeksi nopeasti rungon johtosoluja myöten latvukseen. Kuivuudesta aiheutuvia tuhoja esiintyy enimmäkseen kuusella, mutta myös männyllä hyvin kuivilla ja vähän maa-ainesta sisältävillä mailla. Tällaisia kasvupaikkoja ovat esim. kallioalueet. Peräkkäiset poikkeuksellisen kuivat kasvukaudet voivat tappaa puustoa tai altistaa sitä hyönteistuhoille ja sienitaudeille. Kuivuutta voi ilmetä ympäri maata.

Tuhojen esiintyminen

Tuhokohteet

Herkimmin kuivuudesta kärsivät pienet taimet. Suuremmat puut selviävät paremmin, koska ne pystyvät ottamaan vettä syvemmältä. Täysikasvuisista puista kuivuudesta saattavat kärsivät ne, jotka ovat eniten alttiina suoralle auringonvalolle ja tuulelle. Parhaiten kuivuutta kestää mänty. Kuivuuden aiheuttamia tuhoja esiintyy esim. kalliomailla, joissa maakerros kalliopintojen päällä on ohut, sekä karkeajakoisilla lajittuneilla mailla, joilla pohjavesi on huonosti puiden juurten saavutettavissa kasvukauden kuivimpaan aikaan.

Tuhon eteneminen

Peräkkäiset poikkeuksellisen kuivat kasvukaudet tappavat puustoa ja altistavat sen hyönteistuhoille ja sienitaudeille.

Vaikutus puuhun

Heikoimmissa puuyksilöissä ankaran kuivuuden sattuessa juurten kasvu lakkaa ja mykorritsojen kehitys pysähtyy. Osa mykorritsoista tuhoutuu. Juurten veden- ja ravinteidenottokyky heikkenee selvästi. Kuivuuden on lisäksi todettu vähentävän metsäpuiden fotosynteesiä. Latvan kuivuminen alkaa 1-2 vuoden kuluttua kuivuusstressin alkamisesta.

Torjunnan tarve ja mahdollisuudet

Vahingot metsätaloudessa

Kuivat kasvukaudet aiheuttavat kasvutappioita, ja altistavat puut hyönteis- sekä sienituhoille. Taimitarhoilla kuivuus saa aikaan epätasaisen kasvuston. Myös ilmansaasteet vaikuttavat kuivuusstressistä kärsiviin puihin helpommin.

Tuhoriskin arviointi

Riski on suurin, kun useita kuivia kasvukausia sattuu peräkkäin. Ohuen maakerroksen omaavat metsämaat, hyvin läpäisevät maat, kallioseudut sekä karkeajakoiset maat ovat altteimpia kuivuudelle. Taimitarhoilla taimipenkkejä tulee tarkkailla, jotteivat taimet pääse kuivumaan.

Torjuntamenetelmät

Metsämaalla taimien kastelu ei ole useimmissa tapauksissa taloudellisesti kannattavaa. Taimitarhoilla taimien riittävästä kastelusta kannattaa huolehtia.