Usein kysytyt kysymykset

Mitä kartan arvot tarkoittavat?

Kartan arvot kuvaavat todennäköisyyttä sille, että kuviolla tapahtuu tuulituhoja viiden vuoden aikana. Kuviollaan tarkoitetaan puustoltaan ja kasvupaikaltaan yhtenäistä metsän osaa. Tuulituho ei välttämättä tarkoita kuvion täydellistä tuhoa, vaan tuhon aste voi olla myös pienempi.

Miksi kartta näyttää metsälleni korkeaa tuulituhoriskiä?

Tuhotodennäköisyyttä kartalla nostavat puuston pituus ja kuusivaltaisuus, avoimet metsänreunat, tuulinen kasvupaikka, viimeaikaiset hakkuut, kasvupaikkatyyppi (suurempi riski kuivilla ja vähäravinteisilla kasvupaikoilla), maaperän tyyppi (suurempi riski karkelajitteisilla kivennäsmailla), maaperän ohuus ja eteläinen sijainti. Näiden perusteella voi päätellä, mitkä tekijät nostavat tuhoriskiä juuri tietyssä metsässä.

On myös mahdollista, että kartan pohjana käytetyissä tiedoissa on epätarkkuuksia tai että ne eivät ole riittävän ajantasaisia. Puustotiedot perustuvat vuoden 2015 metsävarakarttoihin, hakkuutiedot tulevat metsänkäyttöilmoituksilta, ja ne ulottuvat vuoteen 2018 asti.

Miten kartan värit tarkoittavat?

Kartta kuvaa kuviotason tuhotodennäköisyyttä. Karttasovelluksessa on kuviotason tarkastelun avuksi työkalu, jolla voi rajata kiinnostuksen kohteena olevan kuvion ja palvelu laskee keskimääräisen todennäköisyyden kuviolla. Kuvion keskiarvon käyttäminen myös pienentää yksittäiseen karttaruudun (pikselin) arvoon liittyvää epävarmuutta.

Kartan väritys on määritelty sen mukaan, miten kartan sisältämät tuhotodennäköisyydet jakautuvat testiaineistona käytetyillä 12. valtakunnan metsien inventoinnin (VMI12) koealoilla. Testiaineisto kattaa yli 33 000 metsämaalla sijaitsevaa koealaa, joista tuulituhoa oli reilulla 800 koealalla, kun huomioitiin vain viimeisen viiden vuoden aikana syntyneet tuhot.

Väriluokkien rajat on määritelty kartan testiaineiston koealojen sijainneille antamien riskiarvojen jakauman persentiileille 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 ja 99. Tummin oranssi väriluokka siis sisältää korkeimmat 1% (kartan arvot tällöin yli 8,2%) kartan arvoista testiaineistossa ja kaksi ylintä luokka yhdessä 5% (kartan arvot yli 5,3%).

Miten kartta on tehty?

Kartta perustuu 11. valtakunnan metsieninventoinnin (VMI) tuhohavaintojen pohjalta tehtyyn tilastolliseen malliin, joka on yhdistetty useista lähteistä koottuihin paikkatietoaineistoihin. Puuston ominaisuudet (pituus, puulajit, avoimet mestäreunat) tulevat tuhoriskikarttaan Luken metsävarakartoilta (uusimmat, v. 2015 tilannetta kuvaavat kartat), paikallinen tuulisuus Ilmatieteenlaitoksen kehittämästä aineistosta, metsänkäyttöhistoria perustuu kartalla Metsäkeskuksen metsänkäyttöilmoituksiin, ja maaperätiedot GTK:n ja Maanmittauslaitoksen aineistoihin. Näiden lisäksi kartan laskentaan vaikuttavat myös pohjois-etelä- ja itä-länsi suuntaiset trendit tuulituhoissa.

Kartan menetelmistä julkaistaan tieteellinen artikkeli, ja linkki artikkeliin lisätään tähän julkaisun jälkeen.

Generic placeholder image